GAC-Logo-Automocio
public

Tarifes SIGNUS 2022

La nova estructura de les categories de la taula de tarifes ha estat confeccionada en funció del pes real de cada tipus de pneumàtic. Tarifes vigents a partir de l’1 de gener del 2022.

Segons afirma SIGNUS, la nova categorització presenta els següents avantatges:

 • Un únic criteri objectiu de categorització: el pes.
 • Pneumàtics iguals en pes, tenen el mateix ecovalor, independentment de l’ús.
 • Major ajust en els costos de la gestió de cada pneumàtic.
 • S’equipés amb les estructures ja vigents en altres països.

 

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los quines són les principals obligacions dels tallers que generen NFU (Pneumàtics Fora d’Ús):

 • Especificar en la factura de venda al consumidor la repercussió del cost de la gestió del NFU en el preu final. ASETRA proposa el següent text:

“S.I Gestió de NFU, (RD 1619/2005) Categoria: (la que correspongui), Cost de gestió: (el que correspongui)”.

 • Col·locar, en lloc visible per a l’usuari, el càrtel que reflecteix l’import del ecovalor vigen

Condicions d’admissió dels NFU:

 • Només podran emmagatzemar-se pneumàtics fora d’ús que no estiguin barrejats amb altres residus o materials.
 • Els pneumàtics podran emmagatzemar-se sencers o reduïts a trossos o grànuls o pols.

Condicions d’Emmagatzematge:

 • La instal·lació serà d’accés restringit.
 • La zona estarà aïllada de les altres dependències de la instal·lació, si n’hi hagués.
 • La instal·lació estarà dotada d’accessos adequats per a permetre la circulació de vehicles pesants.
 • Estarà protegida de les accions desfavorables exteriors de manera que estigui impedida la dispersió dels pneumàtics en qualsevol de les formes en les quals estiguin emmagatzemats, és a dir, enters, trossejats o reduïts a grànuls o pols, o el anidamiento d’insectes o rosegadors.
 • El sòl de la zona d’emmagatzematge, accessos i vials estarà, almenys, degudament compactat i condicionat per a realitzar la seva funció específica en les degudes condicions de seguretat i dotat d’un sistema de recollida d’aigües superficials.
 • L’altura màxima dels apilaments dels pneumàtics sencers emmagatzemats en piles lliures, serà de tres metres (3 m) i de sis metres (6 m) si estan emmagatzemats en sitges, i estaran disposats de manera segura per a evitar en la mesura del possible els danys a les persones o a la instal·lació i els seus equips pel seu despreniment.
 • El titular de la instal·lació és responsable dels riscos induïts per aquella, entre els quals, almenys, estaran inclosos els d’incendi i vandalisme.
 • La instal·lació disposarà de les mesures de prevenció dels riscos d’incendi corresponents segons el que s’estableix en la normativa en vigor sobre protecció d’incendis, així com de les mesures de seguretat, autoprotecció i pla d’emergència interior per a la prevenció de riscos, alarma, evacuació i socors.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat