GAC-Logo-Automocio
public

L’Agència Catalana del Consum obliga a ampliar la garantia de les reparacions a 6 mesos sense limitar-la al km

El Gremi d’Automoció de Catalunya informa que després de la derogació del Decret català 298/93 de tallers, l’ACC de la Generalitat fa la següent interpretació legal que afecta, d’un dia per altre, als tallers catalans. El Gremi d’Automoció de Catalunya s’ha reunit amb l’ACC el passat 17/04/2024 per arribar a un acord que no ha estat possible.

La nova interpretació de l’ACC (aquí podeu consultar aquest informe) implica que:

  1. No s’apliqui el Real Decreto estatal de tallers 1457/1986 que – en idèntics termes que abans aplicava el Decret català fins al passat novembre  – defineix aspectes rellevants del servei dels tallers com: termini de garantia, despeses d’estada, ús de recanvi usat, no garantia del recanvi aportat pel client, etc.
  2. Als tallers catalans, per tant, s’aplica el Codi de Consum de Catalunya que estableix un període de garantia general de 6 mesos a qualsevol servei prestat a un consumidor, sense tenir en compte el pacte entre les parts i/o els quilòmetres recorregutsdesprés de la reparació, per exemple.
  3. Està realitzant inspeccions als tallers perquè estipulin a la seva OR/pressupost/factures el nou termini de 6 mesos de garantia.
  4. L’ACC no té voluntat de fer cap norma específica per a tallers catalans. El seu objectiu és elaborar un Codi de Bones Pràctiques pels tallers amb la condició sine qua non que tots els tallers es sotmetin a les Juntes Arbitrals – JACC (és a dir, que no puguin accedir al control judicial en casos de reclamacions de consumidors, doncs, només podran resoldre el conflicte les JACC).

SITUACIÓ ACTUAL

El Gremi d’Automoció de Catalunya procedirem a presentar el nostre propi informe jurídic per intentar revertir una situació que genera a tots els tallers de Catalunya (que donen ocupació a més de 50.000 treballadors) unes obligacions que no es donen a cap altre CCAA.

Tenim la intenció de programar un Webinar informatiu, adreçat a tots els tallers, per donar explicació de l’abast i conseqüències de la seva aplicació. Estigueu atents a les nostres comunicacions per inscriure-us. Entretant, l’Agència té la capacitat de sancionar davant qualsevol denúncia, per tant, ens veiem obligats a recomanar actualitzar el text referent a la garantia que el taller incorpora a les seves factures, pressupost i fulls d’encàrrec.

Proposem el següent redactat de garantia per afegir a la documentació contractual del taller amb el client, d’acord amb la interpretació jurídica del Gremi d’Automoció de Catalunya atenen l’actual situació després del criteri interpretatiu de l’ACC. Per tant, es tracta d’una proposta de la qual no podem descartar interpretacions en contra per part dels serveis d’inspecció de consum i que, en tot cas, pot ser modificada pel mateix assessorament legal contractat pels agremiats:

Aquesta reparació està garantida per 6 mesos (aplicable sols als consumidors i usuaris). Per als no consumidors i usuaris, aquesta reparació està garantida per 3 mesos, llevat vehicles industrials que és de 15 dies i, en qualsevol cas, es considerarà extingida si el vehicle ha recorregut més de 2.000 km. (art. 16 RD 1457/1986).
Tot això s’entén sens perjudici del fet que les peces subministrades pel taller en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini més gran. 
Per les peces reacondicionades o de 2a mà, subministrades pel taller, es donarà 1 any de garantia; aplicable sols als consumidors i usuaris. *Tot plegat, excepte el material de desgast que ho està, per la seva naturalesa, segons el quilometratge i l’ús indicat pel fabricant*.
Els no consumidors i usuaris es sotmeten a l’acord de les parts (*) i, subsidiàriament, a la regulació civil de l’arrendament d’obra.

Si rebeu una acta d’inspecció per aquest assumpte lliureu-la urgentment al vostre Gremi per fer el corresponent recurs, és la via per posar l’assumpte en mans del poder judicial

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat