GAC-Logo-Automocio
public

Pugen les tarifes de SIGNUS a partir del 2 de gener del 2021

 • La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) aprofita per incidir en la imporància de repercutir al client amb el mateix import pagat en concepte de taxa ecovalor en la compra del pneumàtic

L’increment mitjà ponderat de la taxa per a 2021 és del 21,68 per cent. SIGNUS justifica la pujada sobre la base de l’augment de les responsabilitats dels productors i als increments de costos que han experimentat els processos de gestió.

A més a més, SIGNUS atribueix els problema en la recollida de NFU durant aquest any a la clara descompensació entre la declaració de posada en el mercat, respecte als pneumàtics que s’han recollit (prop d’un 20% més que els pneumàtics declarats). Una de les principals causes d’aquesta situació s’identifica en la necessitat excepcional d’importar pneumàtics durant els mesos d’estiu per falta d’existències en els distribuïdors nacionals, importacions que en molts casos no han estat declarades.

A partir de 2021, s’incorporaran al sistema de recollida i gestió de NFU els pneumàtics de diàmetre superior a 1.400 mm., que s’afegeixen a la nova estructura de tarifes. Aquests pneumàtics es distingeixen perquè en la seva nomenclatura s’afegeix la lletra S a la categoria a la qual pertany (Per exemple F1S) i tindran els seus propis imports d’Ecovalor. SIGNUS informarà la setmana vinent sobre el seu procediment de gestió específic, diferent a l’empleat actualment.

Sota la informació sobre tarifes SIGNUS, aprofitem per a recordar-los quals són les obligacions del taller que genera NFU.

Principals obligacions dels tallers que generen NFU (Pneumàtics Fora d’Ús):

 • Especificar en la factura de venda al consumidor la repercussió del cost de la gestió del NFU en el preu final. La UEAC proposa el següent text:
  • “S.I Gestió de NFU, (RD 1619/2005) Categoria: (la que correspongui), Cost de gestió: (el que correspongui)”.
 • Col·locar, en lloc visible per a l’usuari, el cartell que reflecteix l’import de l’ecovalor vigent.
 • Condicions d’admissió dels NFU:
  • Només podran emmagatzemar-se pneumàtics fora d’ús que no estiguin barrejats amb altres residus o materials.
  • Els pneumàtics podran emmagatzemar-se sencers o reduïts a trossos o grànuls o pols.
 • Condicions d’Emmagatzematge:
  • La instal·lació serà d’accés restringit.
  • La zona estarà aïllada de les altres dependències de la instal·lació, si n’hi hagués.
  • La instal·lació estarà dotada d’accessos adequats per a permetre la circulació de vehicles pesants.
  • Estarà protegida de les accions desfavorables exteriors de manera que estigui impedida la dispersió dels pneumàtics en qualsevol de les formes en les quals estiguin emmagatzemats, és a dir, enters, trossejats o reduïts a grànuls o pols.
  • El sòl de la zona d’emmagatzematge, accessos i vials estarà, almenys, degudament compactat i condicionat per a realitzar la seva funció específica en les degudes condicions de seguretat i dotat d’un sistema de recollida d’aigües superficials.
  • L’altura màxima dels apilaments dels pneumàtics sencers emmagatzemats en piles lliures, serà de 3m i de 6m si estan emmagatzemats en sitges, i estaran disposats de manera segura per a evitar en la mesura del possible els danys a les persones o a la instal·lació i els seus equips pel seu despreniment.
  • El titular de la instal·lació és responsable dels riscos induïts per aquella, entre els quals, almenys, estaran inclosos els d’incendi i vandalisme.
  • La instal·lació disposarà de les mesures de prevenció dels riscos d’incendi corresponents segons el que s’estableix en la normativa en vigor sobre protecció d’incendis, així com de les mesures de seguretat, autoprotecció i pla d’emergència interior per a la prevenció de riscos, alarma, evacuació i socors.

D’acord amb la modificació del Reial decret 1619/2005 aprovat el mes d’agost passat, a partir del 2 de gener de 2021 es podrà sol·licitar la recollida dels pneumàtics d’altura superior a 1.400 mm (categories E5S, F1S, F2S, F3S, F4S, G1S, G2S, G3S, G4S i G5S).

Procediment de Recollida de Pneumàtics +1400mm

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat