A propòsit de les precipitacions acompanyades de calamarsa que s’han patit a Catalunya durant les últimes setmanes, ens ha arribat a la UEAC situacions en les quals determinada companyia d’assegurances manen a les instal·lacions del taller reparador en el qual es troba el vehicle després del sinistre, als seus propis tècnics “varilleros”, sense donar l’opció al reparador de fer ell mateix el seu treball tenint la capacitat tècnica de fer-ho i poder conseqüentment cobrar per aquests treballs.

En sintonia amb aquesta pràctica, concorre una altra similar per la qual determinada companyia “accepta” inicialment que el taller efectuï la reparació oportuna de “varillero” previ pressupost d’aquesta, però que en rebre aquest pressupost, la companyia li indica al reparador que aquest import pressupostat és més elevat que el del seu operari “varillero”, curiosament sense que cap operari de la companyia s’hagi personat al taller a taxar els danys concrets.

Aquestes situacions concretes van en el mateix context que les pràctiques denunciades del sector assegurador davant la Unió Europea, per CONEPA (Federació Espanyola d’Empresaris Professionals d’Automoció), en la qual la UEAC està integrada. Davant de pràctiques com la imposició de preu hora en concepte de mà d’obra, la imposició de descomptes comercials, la imposició de tipus de recanvis, les restriccions en la lliure elecció del taller, etc… Convé saber:

 1. Si l’empresari del taller no té una relació contractual amb la companyia d’assegurances en la qual es reguli per contracte les obligacions i els drets recíprocs que els vinculen, l’empresari té la facultat d’acceptar o no, la imposició concreta de la Companyia en qüestió. La decisió empresarial no estaria subjecta a cap obligació assumida per un acord contractual.
 2. En el cas que l’empresari del taller accepti voluntàriament dins de la seva llibertat de decisió empresarial aquestes pràctiques, haurà d’assegurar-se del compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, en concret, que compleix amb la coordinació d’activitats empresarials.

Recordatori

Normativa aplicable:

 • Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de PRL. Art. 24
 • Llei 54/2003, de 12 de Desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals
 • RD 171/2004, DE 30 de Gener, pel qual es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • Estatut del treball Autònom.

Quan aplica la Coordinació d’Activitats Empresarials?

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses (o treballadors autònoms).

Objectius principal de la CAU: Control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball.

Important: Riscos Greus o Molt Greus + Activitats Incompatibles

Obligacions empreses concurrents

 • Cooperar amb la resta d’empresaris.
 • Tenir en compte la informació rebuda d’altres empresaris concurrents
 • La planificació de les accions preventives
 • Informar els seus treballadors respectius dels riscos.
 • Complir les instruccions de l’empresari principal.
 • Informar de les possibles situacions d’emergència o de les ja produïdes.
 • Designar coordinadors

Obligacions de l’Empresari Principal

 1. Informar i donar instruccions als empresaris concurrents de:
  · Riscos propis del centre de treball.
  · Mesures de prevenció.
  · Mesures d’emergència.
 2. Vigilar el compliment de la normativa per part de les empreses contractistes o subcontractistes.
 3. Exigir a les empreses contractistes i subcontractistes, abans de l’inici de l’activitat, acreditació per escrit de:
  · Haver realitzat l’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva per als serveis contractats.
  · Haver complert amb les seves obligacions en matèria d’informació i formació a les seves treballadors
  Obligacions de les empreses CONCURRENTS (taller i empresa contractada pel varillero):
  Acreditar per escrit a l’empresa principal, abans de l’inici de l’activitat:
  · Avaluació de riscos
  · Planificació de l’activitat preventiva.
  · Obligacions en matèria d’informació i formació als treballadors.
 4. Informar la resta d’empresaris concurrents dels seus riscos específics.
 5. Incloure la informació proporcionada en: Avaluació de Riscos + Planificació Activitat Preventiva
 6. Complir les instruccions rebudes per l’empresari principal.
 7. Comunicar als seus treballadors la informació i instruccions rebudes.
 8. Comunicar a les empreses concurrents: Accidentis + Situacions d’Emergència