Pel que fa al registre de jornada laboral…

El registre s’ha de fer al dia i no a posteriori. No valen els quadrants a futur (és a dir, no serveix la previsió del que cal fer, sinó la realitat del que s’ha fet cada dia). Per tant, no s’ha de realitzar cap acció de registre de jornada sense certificar que el sistema compleix amb la normativa sobre protecció de dades personals. Aquest registre ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada. Encara que la norma no diu res més, l’empresa podrà, si així ho desitja i a fi de deixar clara la informació relativa a temps real de treball, registrar també altres períodes de descans (per exemple, el menjar o altres pauses per a descans).

IMPORTANT! Incidim en què, per a realitzar aquest registre de jornada de manera vàlida, és necessari que es reculli tant l’inici com la fi de l’activitat. Així ho va recollir fa uns mesos una sentència l’Audiència Nacional, que va considerar no vàlid el registre de jornada d’una empresa que feia als seus treballadors signar en un paper una vegada entraven a treballar. L’empresa no registrava l’hora de sortida pel que aquest registre quedaria invalidat.

 • L’empresa haurà de conservar els registres de jornada durant quatre anys. A més, haurà de totalitzar-se la mateixa mensualment.
 • El control s’ha d’aplicar a tots els treballadors amb contracte laboral convencional sotmesos a l’Estatut dels Treballadors. Per llei, només les persones amb contracte d’alta direcció (encara que el seu contracte bilateral específic també pugui obligar-los) i els autònoms no estan obligats al control horari.

Pel que fa al registre de retribucions salarials…

El Ministeri de Treball i Economia Social va publicar a l’abril de 2021 una plantilla (a manera de model, però no d’obligatòria utilització), en format fulla de excel i una guia del seu ús. Tot i això, des del Gremi els aconsellem que contactin per a aquest assumpte amb els seus assessors laborals també. Ells seran el seu millor suport per a complir amb aquesta nova obligació.

Obligatorietat del Registre Retributiu

El registre retributiu és obligatori des del 14 d’abril de 2021 per a totes les empreses que tinguin almenys un treballador/a. No disposar del mateix pot ser objecte de sanció per Inspecció de Treball en cas de requeriment. S’ha de portar el registre amb independència que en la plantilla només hi hagi homes o dones.

Contingut del Registre Retributiu:

El registre ha de contenir les retribucions desglossades per categoria professional i sexe. A més, inclourà totes les categories, personal directiu i alts càrrecs.

Es distingiran:

 • Cada grup professional existent en l’empresa.
 • Cada categoria professional.
 • Nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable en l’empresa.
 • Les retribucions hauran de reflectir de manera separada:
  • Salari Base.
  • Complements Salarials.
  • Complements extrasalarials.
  • Els imports reflectits hauran de ser la mitjana aritmètica i al seu torn la mitjana de cadascun dels conceptes.

Amb caràcter general el rang temporal que ha d’incloure el registre serà el de l’any natural.

Registre retributiu i Plans d’Igualtat:

Una vegada realitzat, en cas que la mitjana de les retribucions, en la mateixa categoria professional, dels treballadors d’un sexe siguin superiors als de l’altre en un 25% o més, l’empresariat haurà d’incloure en el Registre Salarial una justificació que aquesta diferència no respon a motius relacionats amb el sexe (conceptes d’antiguitat, comissions, productivitat, etc.). Les empreses que tenen l’obligació d’elaborar un Pla d’Igualtat són aquelles que tenen més de 50 treballadors en plantilla.

Presentació del Registre:

La norma no estableix que el registre hagi de presentar-se o registrar-se en cap lloc. Cada empresa haurà de tenir-ho internament per a presentar-ho en cas de requeriment per la Inspecció de Treball o dels treballadors.

Accés del personal al Registre Salarial:

Si l’empresa té representació dels treballadors (delegat o comitè), l’accés al registre es facilitarà a les persones treballadores a través de la citada representació, tenint dret els representants a conèixer el contingut íntegre d’aquest. Si no té representació, la informació que es facilitarà per part de l’empresa no seran les dades fetes una mitjana de reflectides en el registre, sinó que es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions d’homes i dones, en atenció a la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació aplicable.