GAC-Logo-Automocio
public

Demora i modalitat de la jubilació parcial (contracte de relleu)

Demora de la jubilació i modalitat de jubilació parcial – contracte de relleu

En atenció a la regulació prevista a la Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, les persones que retardin voluntàriament el moment de la jubilació percebran un complement econòmic quan decideixin jubilar-se. En aquest cas podran triar entre:

 •  Un percentatge addicional del 4% per cada any complert cotitzat després de complir l’edat ordinària, fet que suposarà un augment de la quantia de la pensió.
 • Una quantitat a tant alçat per any cotitzat, que dependrà dels anys que s’hagin cotitzat quan s’arriba a l’edat de jubilació, i que va dels 5.000 als 12.000 euros aproximadament. Es rep al moment de la jubilació.
 • Una combinació de totes dues.

Demora en la jubilació

En aquest cas, les empreses estaran exemptes de les cotitzacions per contingències comunes dels treballadors que retardin la jubilació, excepte per incapacitat temporal. A més a més, tindran una reducció del 75% de la cotització durant la situació d’incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert 62 anys.

Tot i això, se segueix mantenint l’interès per part de les empreses i especialment per a la cobertura de determinats llocs de confiança de l’accés a la modalitat de jubilació parcial del treballador que està proper a l’edat de jubilació amb la subscripció simultània d’un contracte de modalitat de relleu.

Poden accedir a la modalitat de jubilació parcial, els treballadors que tinguin 60 anys complerts i reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió de jubilació contributiva de la seguretat social, podent accedir-hi:

Jubilació parcial sense subscripció de contracte de relleu:

 • Edat mínima: l’edat ordinària de jubilació que en cada cas sigui aplicable.
 • Poden estar contractats a jornada completa o parcial.
 • Reducció de la jornada de treball: estarà compresa entre un mínim d’un 25% i un màxim entre el 50% i el 75% (per a determinats supòsits).
 • Període mínim de cotització: 15 anys, dels quals 2 han d’estar inclosos dins els 15 anys anteriors al fet causant.
 • Antiguitat a l’empresa: no se n’exigeix.
 • Contracte de relleu: no se n’exigeix.

Jubilació parcial amb subscripció de contracte de relleu:

Sempre que amb caràcter simultani se celebri un contracte de relleu, els treballadors a temps complet podran accedir a la jubilació parcial quan reuneixin els següents requisits:

 • Hauran d’estar contractats a jornada completa
 • Que se celebri simultàniament un contracte de relleu
 • Edat mínima en funció dels períodes cotitzats (de 61 a 64 anys).

Reducció de jornada

Estarà compresa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%, o del 75% si el contracte de relleu és a jornada completa i per temps indefinit, sempre que s’acreditin la resta de requisits:

 • Període mínim de cotització (de 30 a 33 anys, tenint en compte cada cas).
 • Antiguitat a l’empresa: almenys, 6 anys inmediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.
 • Cotització durant la jubilació parcial. Empresa i treballador cotitzaran per la base de cotització que, si s’escau, hagi correspost de continuar treballant aquest a jornada completa.
 • Si durant la vigència del contracte de relleu, abans que el treballador substituït arribi a l’edat d’accés a la jubilació ordinària o anticipada, es produís el cessament del treballador rellevista, l’empresari l’haurà de substituir per un altre treballador aturat o que tingués concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada en el termini de 15 dies naturals següents a aquell en què s’hagi produït el cessament.
 • En cas d’incompliment de les obligacions establertes, l’empresari haurà d’abonar a l’entitat gestora l’import de la prestació de jubilació parcial meritat des del moment de l’extinció del contracte fins que el jubilat parcial accedeixi a la jubilació ordinària o anticipada.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat