El Gremi d’Automoció de Catalunya ha rebut la notificació de més de 20 auditories administratives a tallers associats durant els últims dies

Des del Gremi d’Automoció de Catalunya (GAC) hem rebut recentment moltes notificacions d’auditories administratives per part del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu creiem oportú fer-vos un recordatori informant-vos de la documentació necessària que s’ha de tenir al dia per evitar les sancions econòmiques.

Departament d’Indústria

La Subdirecció General de Seguretat Industrial és l’òrgan administratiu que desenvolupa les competències en matèria de seguretat industrial i, entre altres activitats, realitza la vigilància i controls dels agents de la seguretat industrial.

A aquests efectes, s’ha iniciat el programa anual d’auditories administratives sobre els requisits que tallers de reparació de vehicles automòbils han de complir i mantenir per a poder desenvolupar les seves activitats.

Com evitar una sanció econòmica per part d’Indústria?

Amb aquest objectiu i als efectes de poder realitzar aquesta comprovació, es requereix que, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’acusament de rebuda, es presentin els documents que annexem a continuació. Cal recordar, que la desatenció injustificada d’aquest requeriment por comportar la imposició d’una multa coercitiva de 1.000€.

Requisits d’empresa

  • Document 1: Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional vigent.
  • Document 2: Justificant de pagament anual d’aquesta pòlissa.
  • Document 3: Autorització del fabricant (només per tallers de marca).

Requisits de l’establiment

  • Document 4: Fotografia de la placa distintiva del taller.
  • Document 5: Certificat amb resultat favorable de la darrera inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica de baixa tensió realitzada per un organisme de control habilitat en aquest camp reglementari (vigència de 5 anys).

Requisits dels professionals

  • Document 6: Identificació dels operaris que manipulen gasos fluorats (nom, cognoms i DNI/NIE) per tallers de les branques de mecànica i electricitat i justificació de la vinculació a l’empresa.

 

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquesta temàtica, poseu-vos en contacte amb el Gremi a través del correu electrònic automocio@uei.cat o trucant al telèfon 93 860 47 00 (Extensió 1).