Als darrers dies, des del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya han intensificat les auditories administratives als tallers mecànics. La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) ha recomptat un total de 20 auditories aquesta setmana i per aquest motiu s’ha de tenir tots els documents en regla. El gremi estarà actiu per atendre totes aquestes consultes i perquè els tallers associats puguin passar les auditories adeqüadament.

Des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, òrgan administratiu que desenvolupa les competències en matèria de seguretat, vigilància i control dels agents de la seguretat industrial, han iniciat un programa d’auditories administratives que tots els tallers de reparació de vehicles automòbils han de complir i mantenir per poder desenvolupar les seves activitats. És per això que s’avisa a tots els tallers que podeu rebre aquesta notificació en qualsevol moment, ja sigui a través del vostre correu o a través del gremi. En el cas que des de la UEAC rebem aquesta notificació al vostre nom, us notificarem de seguida que el vostre taller ha estat escollit per a realitzar aquesta auditoria i verificar que les dades estiguin correctes.

A la notificació se us informarà que en el termini de 15 dies hàbils, des de l’acusament de rebuda d’aquest escrit, es presenti tota la documentació sol·licitada que adjuntem a continuació:

Requisits que es demanen

Requisits d’empresa

  • Document 1. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional vigent.
  • Document 2. Justificant de pagament anual d’aquesta pòlissa.
  • Document 3. Autorització del fabricant (taller de marca).

Requisits de l’establiment

  • Document 4. Fotografia de la placa distintiva del taller.
  • Document 5. Certificat amb resultat favorable de la darrera inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica de baixa tensió realitzada per un organisme de control habilitat en aquest camp reglementari.

Requisits dels professionals

  • Document 6. Certificat personal de manipulació de gasos fluorats dels operaris que realitzin aquesta activitat en el cas en el qual s’hagi declarat activitats amb refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de les persones en vehicles.

Requisits del responsable tècnic del taller

  • Document 7. Certificat d’alta a la Seguretat Social del responsable tècnic o darrer rebut d’autònom.
  • Document 8. Contracte laboral o document oficial on consti que el treball es realitza a jornada completa, el grup de cotització i l’adreça on es presta els seveis, si s’escau.
  • Document 9. Si el taller és una persona jurídica i la competència tècnica de reaponable de taller l’ostenta un dels socis, l’acta de constitució de l’empresa on consti la jornada de treball.
  • Document 10. Justificació de la competència professional del responsable tècnic.