Amb aquest nou règim sancionador es pretén per part de l’Administració controlar més aquest tràmit. Encara que es tracta d’aspectes de contingut tècnic que els tallers solen delegar en els seus assessors, la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) considera important traslladar una informació bàsica als seus socis.

El Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, publicat en el Boletín Oficial del Estado el passat 30 de gener i en vigor des del seu dia immediat següent, estableix un nou règim sancionador per a l’incompliment extemporani de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

La Llei de Societats de capital addueix en el seu article 279: “Dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, els administradors de la societat presentaran, per al seu dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la junta de socis d’aprovació d’aquests comptes, degudament signades, i d’aplicació del resultat, així com, en el seu cas, dels comptes consolidats, a la qual s’adjuntarà un exemplar de cadascuna d’elles.”

Per això, s’obliga a presentar i dipositar en el Registre Mercantil, dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, certificació dels acords de la junta de socis d’aprovació d’aquests comptes, degudament signades, i d’aplicació del resultat. A més, els administradors hauran de presentar el degut informe de gestió, que inclourà, quan escaigui, l’estat d’informació no financera, i l’informe de l’auditor. Així mateix, el Reglament del Registre Mercantil en l’article 365, estableix que els administradors de les societats anònimes, de responsabilitat limitada i, en general, els empresaris que en virtut de disposicions vigents vengen obligats a donar publicitat als seus comptes anuals han de presentar aquestes per al seu dipòsit en el Registre Mercantil, dins del mes a la seva aprovació.

Règim sancionador

El nou Règim sancionador, establert en la disposició addicional onzena del ja citat RD 2/2021, regula la sanció aplicable a l’incompliment de les obligacions a dalt referenciades, d’igual forma s’estableix el termini per a la tramitació del procediment sancionador i els criteris per a la imposició de les sancions per l’incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes. A manera de resum, desglossarem els aspectes més importants:

 1. Els criteris per a determinar l’import de la sanció són els ja establerts en la Llei de Societats de Capital, en concret, estableix els límits de les sancions entre els 1.200 euros i els 60.000 euros i quan la societat tingui una facturació de més de 6 milions d’euros, el límit de la multa per a cada any de retard serà de 300.000 euros.
  Dins d’aquests límits, el nou règim estableix els nous criteris per a determinar l’import de la sanció:
  a) La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, l’original de la qual haurà d’aportar-se en la tramitació del procediment.
  b) En cas de no aportar la declaració tributària citada en la lletra anterior, la sanció s’establirà en el 2 per cent del capital social segons els dades que consten en el Registre Mercantil.
  c) En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.
 2. El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment sancionador serà de 6 mesos a comptar des de l’acord d’incoació de l’expedient, sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació d’aquest termini total i dels parcials prevists per als diferents tràmits del procediment.
 3. Podrà encomanar-se la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure de dipòsit de comptes als registradors mercantils del domicili de la societat incomplidora (el ICAC acordarà els aranzels per aquesta gestió), cobrant d’aquesta manera els registradors mercantils un nou protagonisme en aquest procés.

Conclusions

En la pràctica, fins ara, no ha estat freqüent la imposició de sancions per part del ICAC degut, en part, a la falta de recursos humans i econòmics d’aquest organisme, no obstant això, amb aquest nou Reial decret es pretén donar un impuls al règim d’imposició de sancions a aquelles societats que incompleixin l’obligació de dipòsit de comptes, amb la introducció d’una sèrie de mesures que completen el règim sancionador regulat en l’article 283 LSC.