· Únicament formen part del registre aquells vehicles d’auxili, codi 05, en què el transportista compti amb una autorització de transports expedida

El Reial decret 159/2021 de 16 de març, pel qual es regulen els serveis d’auxili en vies públiques, estableix en els seus articles 10 i 11 la creació d’un Registre Estatal de Vehicles que realitzin aquestes operacions. A dia d’avui, la DGT ja ha creat el REAV, i hi podeu accedir a través d’aquest enllaç.

En aquest registre únicament figuraran aquells vehicles que han estat donats d’alta en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit com a servei “05 Vehicle d’auxili” en vies públiques d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles. Addicionalment, per a ser donat d’alta en aquest Registre, s’exigeix disposar d’autorització de transport tal com es determina en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.

En el registre es pot consultar el codi REAV que correspongui introduint la matrícula. El codi REAV serà el mateix per a tots aquells vehicles el titular dels quals posseeixi el mateix CIF, pel citat codi es vincula a l’operador d’auxili i no al vehicle en qüestió.

Els vehicles que no estiguin donats d’alta en el registre no poden prestar serveis d’auxili en llocs públics fora del taller.

IMPORTANT!

L’operador d’auxili registrat anteriorment no ha de sol·licitar l’alta en el registre perquè això es farà de manera automàtica sempre que es compleixi que el vehicle és 05 i que compta amb autorització de transports. És possible que des de la concessió de l’autorització de transports fins a la seva aparició en el REAV puguin passar uns dies perquè la interconnexió amb els sistemes del MITMA encara estan en desenvolupament, per la qual cosa es realitzaran càrregues periòdiques amb les noves actualitzacions.

Per tant, vehicles no catalogats com a “Vehicles d’auxili en vies públiques” i registrats com a tals en el corresponent registre no poden assistir a clients fora del taller, en la via pública, des de l’entrada en vigor del Reial decret 159/2021. Això inclou, per tant, a vehicles particulars encara que siguin propietat del taller, furgonetes habilitades per a realitzar reparacions i altres vehicles de què disposi el taller.