En el BOE publicat el dia 9 de juliol, Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, aprovada el 10 de juliol, es modifica l’apartat primer de l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, en el sentit de reduir el límit màxim per als pagaments en efectiu de 2.500 euros a 1.000 euros.

Ara bé, aquesta limitació es dona quan alguna de les parts intervinents en l’operació, és empresari o professional, per tant, no afecta a operacions entre particulars, per exemple en les compres entre particulars de vehicles.

La norma s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’entrada en vigor de la norma, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment del límit.

Per tant, des del dia 11 de juliol de 2021 ja és d’aplicació la nova limitació als pagaments en efectiu que es portin a terme entre dos empresaris i/o professionals o bé entre un particulra i un empresari o professional.

Seran infractors de la normativa tant aquelles persones o entitats que paguin com les que rebin total o parcialment les quantitats en efectiu. La base de la sanció serà la quantitat pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a  1.000 o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, i la multa serà proporcional al 25% de la base de la sanció (1.000 o 10.000 euros). Si es paga voluntàriament i no es presenten al·legacions es reduïrà al 50% en el termini que abasta des de la notificació de la proposta i la notificació de la resolució sancionadora.

Per tant, recorda que aquesta limitació afecta al cobrament de qualsevol servei que realitzi el teu taller.